ZASADY REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 3 KLASY TECHNIKUM NR 11 - technik hotelarstwa (czteroletnie)

1 KLASA TECHNIKUM NR 11 - technik obsługi turystycznej (czteroletnie)

 

 

Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy   z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia   z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z dnia 23 lutego 2004 r.   z późn. zmianami) oraz Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014   z dnia 5 lutego 2014 r.

  

W szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Bielsko-Biała nabór ma charakter elektroniczny i kandydat poddaje się jej wynikom. Dane uczniów starających się o przyjęcie do szkoły w mieście są wprowadzane do systemu i tam opracowywane. Kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj.

 

 

od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz. 1200.

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum 

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów (dostarczone do szkoły do 8 lipca do godz. 10.00).

 

2. Kryteria kwalifikowania kandydatów: 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

2) oceny z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

 

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

 

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz  laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie   z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 8 Ustawy o Systemie Oświaty przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.

 

 4. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan  zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość

1) wielodzietność rodziny kandydata / troje i więcej dzieci w rodzinie/ 

2) niepełnosprawność kandydata 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

7. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

 

8. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno 

  się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

11. Ujawnianie i przetwarzanie danych osobowych uczestników rekrutacji następuje

na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku. O ochronie danych osobowych z póź. zm., tj. na skutek zgody na przetwarzanie danych osoby składającej oświadczenie woli.

 

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 0 punktów

 19 punktów

dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 19 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

Język obcy nowożytny

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

Geografia

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

   5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:


- za jeden tytuł - 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

12 punktów 

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty.  Kandydat może uzyskać  maksymalnie 
5 pkt.

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

 

 5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

 2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego 
i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę.

Egzamin gimnazjalny

 100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  • · język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • · historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • · matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • · przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • · język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

  

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 200 punktów

 

 

 

Terminy

Wydarzenia

od 12 maja 2014 r.
do 25 czerwca 2014 r. do godz.1200

  Wprowadzenie podań przez Internet oraz składanie dokumentów. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

od 27 czerwca 2014 r.
do 1 lipca 2014 r. do godz.1500

  Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

04 lipca 2014 r.
do godz.1000

 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

do 08 lipca 2014 r.
do godz.1000

  Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

9 lipca 2014 r.
do godz.900

  Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły i podanie informacji
o wolnych miejscach.

od 9 lipca 2014 r.
do 31 sierpnia 2014 r.

  Składanie – przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.