ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU OCENIANIA
W ZESPOLE SZKÓŁ im. JULIANA TUWIMA

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych./ Dz.U. Nr 83, poz. 562 z 2007 r. z późniejszymi zmianami/,

I.

§1

WSO określa zasady oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów w  Technikum nr 11 oraz w Szkole Policealnej nr 5 - od 1.09.2014.  

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy/ semestry.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązuje  punktowo-procentowy system oceniania.

 §2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia i słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowanych przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych i realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o zachowaniu, postępach w nauce, trudnościach oraz uzdolnieniach ucznia,

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 §3

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu ,

2) poinformowanie o nich uczniów i rodziców / opiekunów/,

3) bieżące ocenianie wg skali punktowej określonej dla każdego przedmiotu,

4) określenie form sprawdzania wiadomości i umiejętności obowiązujących
w naszej szkole oraz zaliczania zajęć edukacyjnych w szkole policealnej,

5) określenie zasad oceniania zachowania,

6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

7) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i na koniec roku szkolnego oraz warunków ich poprawiania.

 II.

§4

1. Formami sprawdzania wiadomości i umiejętności są w zależności od przedmiotów:

1) formy ustne - odpowiedzi bieżące/ min. 1 w sem. /, aktywność na lekcjach,

2) formy pisemne - prace kontrolne (0-20 pkt.), sprawdziany (0-20 pkt.), kartkówki (0- 10 pkt.), testy (0-20 pkt.) , itp./ min. 2 w sem./,

3) formy sprawnościowe -  przeprowadzenie ćwiczenia lub pokazu,  sprawdzian sprawnościowy,  doświadczenie, wygłoszony referat, recytacja, lektura przedmiotowa, analiza tekstów, projekt, pokaz, rozmówka, notatka / min. 1 w sem./.

2. Ocenianie wiadomości i umiejętności na podstawie określonej dla każdego przedmiotu skali punktowej w granicach:

max. 30 pkt ( 1 godz. tygodn.) – max. 100 pkt ( 2 godz. i więcej godz. tygodn.) w zależności od tygodniowej liczby godzin dydaktycznych. Dopuszcza się zapisy typu np.: – nieprzygotowany, nb – nieobecny wg ustaleń nauczyciela; data   i uwzględnia się je  przy końcowej ocenie.

3. W przypadku jednej godziny dydaktycznej tygodniowo obniżenie skali punktowej z 50 do 30 punktów i zastosowanie następujących form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:

1) Test – 10 pkt.

2) Projekt (do wyboru w zależności od specyfiki przedmiotu: ćwiczenie, zadanie, notatka, prezentacja, referat, pokaz, kartkówka, rozmówka) – 20 pkt.

4. Nauczyciel każdego przedmiotu rozpoczynając w nowym okresie zajęcia  podaje formy sprawdzania wiedzy i określić liczbę punktów dla poszczególnych form. Powiadamia o nich uczniów i wywiesza w klasopracowni. Obniżenie punktacji może nastąpić tylko w przypadku niezależnych od nauczyciela przyczyn obiektywnych. Obniżenie powinno  proporcjonalnie uwzględniać procentowy udział punktów. Obniżenie punktacji w indywidualnych, losowych przypadkach uczniów następuje za zgodą Rady Pedagogicznej na wniosek wychowawcy. Ustalone z klasą formy sprawdzania wiedzy i ich terminy oraz punktacje nauczyciel wpisuje do e-dziennika.

5. Nauczyciel systematycznie sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia i wpisuje punktację do e dziennika.

6. Punktacja i oceny są jawne dla ucznia i rodziców /grupy ocen
w e-dzienniku/.

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający odpowiednią punktację i ocenę  uzasadnia ją, a także udostępnia do wglądu sprawdziany i ocenione pisemne prace kontrolne.

8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie otrzymuje 0 pkt.

9. Uczniowi nieobecnemu z przyczyn usprawiedliwionych nauczyciel (nie później niż do dwóch tygodni) wyznacza dodatkowy termin sprawdzianu. Obowiązkiem ucznia jest zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu.

10.  Każdy uczeń ma prawo skorzystać z możliwości uzyskania dodatkowych punktów ( poprawa sprawdzianów) w ramach tzw. dnia poprawkowego – termin określa nauczyciel nie później niż tydzień przed terminem klasyfikacji. Dzień poprawkowy może być ogłoszony tylko raz na  semestr. Dzień poprawkowy może przyjąć formę dodatkowego sprawdzianu z możliwością zdobycia punktów nie przekraczających rozpiętości pomiędzy poszczególnymi progami procentowymi ( max 15 pkt. w skali 100-punktowej i max 4,5 pkt. w skali 30-punktowej) lub formę poprawy jednego wybranego sprawdzianu.

11. Formę dnia poprawkowego określa nauczyciel  w porozumieniu  z uczniami. „Dzień poprawkowy” daje uczniowi możliwość uzyskania oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela.

 §5

1. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem szkolnym  dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.

 

2. O zalecanych ćwiczeniach i dostosowaniu wymagań edukacyjnych w/w uczniom powiadamia wychowawcę i  rodziców ucznia.

 §6

1. W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia, o którym mowa w ust. 1, podejmuje dyrektor na podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalistę.

3. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

4. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na pisemną prośbę rodziców i w uzgodnieniu z wychowawcą może nie uczestniczyć w zajęciach na pierwszych i ostatnich lekcjach a w przypadku zajęć w środku dnia uczeń winien przebywać na lekcjach jako niećwiczący lub przebywać w czytelni.

5. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w lekcji religii powinni przebywać w czytelni, ewentualnie uczestniczyć w zajęciach z etyki zorganizowanych w szkole ( minimalna grupa uczniów winna liczyć 7 osób ).

§7

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego     informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

  1) obowiązki szkolne - łącznie 55 pkt:

 1. 10 pkt - systematyczność, terminowość, pracowitość,
 2. 15 pkt - formy aktywności na rzecz szkoły i społeczności szkolnej (konkursy, reprezentowanie szkoły, itp.),
 3. 30 pkt - strój szkolny

Każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia u każdego ucznia stroju szkolnego i odnotowania w wyznaczonym miejscu w e-dzienniku/uwagi/ braku choćby jednego z elementów stroju szkolnego.

Każdy zapis w e-dzienniku  jest równoznaczny z 1 pkt ujemnym.

2) frekwencja – łącznie 30 pkt:

Każda godzina nieusprawiedliwiona jest równoznaczna z 1 pkt ujemnym

3) kultura osobista – łącznie 15 pkt:

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uzyskał 0 pkt  za strój szkolny lub 0 pkt za frekwencję ( co jest jednoznaczne z 30 godzinami nieusprawiedliwionymi lub 30 wpisami dotyczącymi braku stroju szkolnego).

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe                    89 – 100 pkt,

2) bardzo dobre             77 – 88 pkt,

3) dobre                         66 – 76 pkt,

4) poprawne                  51 – 65 pkt,

5) nieodpowiednie         41 – 50 pkt,

6) naganne                    0 – 40 pkt

4.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Roczna ocena zachowania odzwierciedla zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

1) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Tryb ustalania oceny zachowania:

1) Uczeń ma prawo do samooceny, która powinna być uwzględniana przy ustalaniu oceny.

2) Ostateczną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca, zasięgając opinii innych nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

3) Ustalona ocena podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

4) Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu słowne uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej (w uzasadnionych sytuacjach – w tym na polecenie dyrektora – na piśmie).

5) Ocena zachowania może być zmieniona na konferencji klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności np. naruszenia regulaminu uczniowskiego lub zgłoszenia przez uczących dodatkowych informacji pozwalających na podwyższenie lub obniżenie zachowania.

6) Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

8. Odwołania

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3) W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji

b) wychowawca klasy

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

e) przedstawiciel rady rodziców

4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Obowiązki wychowawcy związane z dużą ilością godzin nieusprawiedliwionych udokumentowane w dzienniku:

 1.  15 godz. nieuspr. – rozmowa wychowawcy z uczniem ,
 2.  25 godz. nieuspr. – rozmowa wychowawcy z rodzicem ucznia. Rodzica wzywa do szkoły wychowawca.
 3.  30 godz. nieuspr. – rozmowa dyrektora z rodzicem i uczniem. Rodzica wzywa do szkoły wychowawca w porozumieniu z dyrektorem.

10. Zasady usprawiedliwiania godzin nieobecnych:

Rodzic pisemnie usprawiedliwia  nieobecność  ucznia w terminie nieprzekraczającym 7 dni.

Formy usprawiedliwień:

- pisemne usprawiedliwienia rodziców do ilości godz.(tygodniowy rozkład zajęć), tj:

Klasa: Iat, Ibt, Ict, – 36 godz. lekcyjnych

Klasa Iet – 35 godz. lekcyjnych

Klasa IIat, IIbt, IIct,  – 38 godz. lekcyjnych

Klasa IIet – 32 godz. lekcyjnych

Klasa IIIat, IIIbt, IIIct - 37 godz. lekcyjnych,

Klasa IIIet - 37 godz. lekcyjnych,

Klasa  IVat, IVbt, IVct,  IVet – 37 godz. lekcyjnych

- lekarskie usprawiedliwienia nieobecności – ilość godzin nieobecnych większa od w/w . W przypadku braku usprawiedliwienia lekarskiego, nieobecność jest nieusprawiedliwiona.

 

 

III.

§8

1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu  danego roku, a klasyfikację roczną w czerwcu danego roku wg skali określonej
w poniższej tabeli. Ocena roczna wynika ze średniej arytmetycznej punktów pierwszego i drugiego semestru. Powyższa zasada jest pomijana w sytuacji, gdy uczeń w drugim semestrze uzyskał liczbę punktów zapewniającą ocenę wyższą o jeden stopień. Uczeń uzyskuje pozytywną ocenę roczną tylko w przypadku, gdy uzyskał co najmniej minimalną, wymaganą liczbę punktów na ocenę dopuszczającą osobno w I i II okresie.

 

Lp.

Ocena

Procenty – udział punktów

1

Niedostateczny

0 – 40%

2

Dopuszczający

41% - 55%

3

Dostateczny

56% - 70%

4

Dobry

71% - 85%

5

Bardzo dobry

86% - 97 %

6

Celujący

98%  i więcej

   

2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za I okres uczeń musi uzupełnić brakującą liczbę punktów wymaganą na ocenę „ dopuszczający „ w formie uzgodnionej z nauczycielem danego przedmiotu. Po uzupełnieniu punktów fakt ten należy odnotować w e-dzienniku.

3. Oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.

4. W klasach policealnych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze, wg skali 1-6; oceny zachowania nie ustala się.

5. Przed semestralnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  nauczyciele   informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie wykazu ocen.

6. Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych oraz o przewidywanej rocznej ocenie  zachowania będzie przekazywana w formie pisemnej ( wykaz ocen  ), nie później jednak niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją; rodziców powiadamia wychowawca. Zapoznanie się z wykazem rodzice potwierdzają podpisem.

7. Nauczyciel prowadzący przedmiot informuje wychowawców o przewidywanej ocenie niedostatecznej dla ucznia w wyznaczonym terminie.

8. Ustalona niedostateczna ocena klasyfikacji rocznej może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych. W przypadku zgłoszenia takich zastrzeżeń, dyrektor szkoły sprawdza poprawność ustalenia oceny i jeśli stwierdzi nieprawidłowości to powołuje komisję zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN. 

§9

 1. W klasach technikum i szkoły policealnej ocenę  praktyki zawodowej ucznia/słuchacza ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny zakładu pracy, prowadzenia dzienniczka praktyk zgodnie z instrukcją i programem praktyki zawodowej.

 

§10

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach w liczbie ponad 50% przeznaczonych na te zajęcia w planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza w szkole nauczyciel w obecności innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mogą w nim uczestniczyć w charakterze obserwatorów.

6. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia nauczyciel przedmiotu z wychowawcą, uczniem względnie rodzicami, zatwierdza dyrektor nie później niż jeden dzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

7. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
a zatwierdza dyrektor.

8. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz w-f, a w klasach technikum i szkoły policealnej również z obsługi konsumenta oraz techniki pracy biurowej, które powinny mieć formę przede wszystkim zadań praktycznych.

9. Każdy uczeń otrzymuje do wyboru jeden z dwóch zestawów pytań/zadań pisemnych oraz losuje jeden zestaw na egzaminie ustnym.

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół wg ustalonego wzoru, dołącza się pisemne prace ucznia i informacje o ustnych odpowiedziach .

11. Ustaloną komisyjnie ocenę roczną wychowawca wpisuje do arkusza ocen ucznia oraz dołącza protokół wraz z poprawioną i ocenioną pracą egzaminacyjną ucznia.

12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego lub nieprzystąpienia do egzaminu w terminie z przyczyn losowych, uczeń może zdawać egzamin poprawkowy w ustalonym przez dyrektora terminie, tj. ostatnim tygodniu sierpnia.

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna lub ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej ( semestralnej ) oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 IV.

§ 11

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch  zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

2. W szkole policealnej egzamin poprawkowy słuchacz może zdawać po każdym semestrze / również ostatnim/.

3. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie pisemnej i ustnej .

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich / dla słuchaczy szkoły policealnej także w ostatnim tygodniu ferii zimowych/ nie później niż do końca lutego.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:

przewodniczący – dyrektor, ( wicedyrektor ), kierownik szkolenia praktycznego

egzaminator – nauczyciel danego przedmiotu,

członkowie – nauczyciel tego samego lub pokrewnego zajęcia edukacyjnego.

6. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor powołuje na egzaminatora innego nauczyciela tego samego przedmiotu zatrudnionego w szkole bądź w porozumieniu z dyrekcją innej szkoły nauczyciela zatrudnionego w tej szkole.

7. Pytania egzaminu poprawkowego przygotowuje egzaminator wspólnie
z komisją przedmiotową a zatwierdza dyrektor – przewodniczący.

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół / jak w pkt. 10 §10/.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września następnego roku szkolnego.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli dany przedmiot jest realizowany w klasie programowo wyższej po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną .

11. Warunkiem uzyskania promocji z jedną oceną niedostateczną jest::

a) uzyskanie oceny z zachowania  co najmniej poprawnej,

b) usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności w szkole.

 V.

§12

1. Uczeń, słuchacz ukończył szkołę jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny co najmniej dopuszczające.

2. Uczeń, o którym mowa w pkt.1 otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

3. Absolwent technikum od 2006 może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego w szkole przez OKE, a absolwent szkoły policealnej może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego
w terminie wyznaczonym przez Kuratora Oświaty wg zasad ustalonych w zarządzeniu MEN i regulaminu przeprowadzania egzaminu z przygotowania zawodowego do 2006 roku; od VI 2007 roku absolwenci szkoły policealnej przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wg zasad ustalonych w rozporządzeniu MEN i regulaminu przeprowadzania egzaminu z przygotowania zawodowego.

4. Uczniowie - absolwenci liceum i technikum, o których mowa w pkt. 2, 3  mają prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej wg obowiązującego harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§13

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

2. Uczniowie, o których mowa w pkt.1 mogą otrzymać nagrodę w postaci pieniężnego stypendium wg kryteriów określonych przez sponsora /Rada Rodziców, indywidualni sponsorzy/.

3. Najlepsi uczniowie liceum i technikum osiągający najwyższe  wyniki ze średnią powyżej 4,75 i wzorowe zachowanie mogą być kandydatami do nagród  Prezydenta Miasta, Rady Rodziców na podstawie wniosku Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

4. Najlepszy uczeń technikum spełniający warunki określone w punkcie 1 może być kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów, które będzie otrzymywał przez 10 miesięcy następnego roku szkolnego. Wnioski na podstawie opinii Samorządu Szkolnego składa Rada Pedagogiczna.

§14 

1. Wszelkie zmiany zasad WSO wymagają uzgodnień organów szkoły i pisemnego opracowania jednolitego tekstu.

2. Szkoła prowadzi monitoring postępów ucznia w ciągu całego cyklu kształcenia.

§15

 1. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania (w wersji poprawionej) zostają przedstawione Radzie Pedagogicznej, Samorządowi Uczniowskiemu  oraz Radzie Rodziców, a zaakceptowane przez organy szkoły obowiązują od  1 września 2014 roku.

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Przewodniczący Rady Rodziców  -  

Dyrektor Szkoły – Klaudiusz  Knyps    

 

Załączniki:
Pobierz plik (wso 2103.doc)WSO do pobrania[format doc]85 kB